ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาป.โท แผน ก 2

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผนการเรียนป.โท แผน ก 2
ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ/ฉายา/สกุลเกษม - แสงนนท์
สอบประมวลความรู้ ป.เอก (Q.E.)
Thesis Titleการพัฒนาคณาจารย์ตามเกณฑ์คุรุสภา
กำหนดหัวข้อและโครงร่าง (Proposal)3 มีนาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1 (Thesis Advisor 1)รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
สอบหัวข้อและโครงร่าง 3 บท (Thesis Outline)
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2 (Thesis Advisor 2)รศ.ดร.สิน งามประโคน
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3 (Thesis Advisor 3)
สัมมนากลุ่ม ป.เอก (Focus Group)
ดุษฎีพิจารณ์ ป.เอก (Dissertation)6 มิย 62
วันอนุมัติจบ (End approval)30 ก.ค. 62
สอบป้องกัน (Defense)10 ก.ค. 62
บทคัดย่อ

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

ไฟล์แนบ
Close