ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาป.โท แผน ก 2

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผนการเรียนป.โท แผน ก 2
ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ/ฉายา/สกุล
สอบประมวลความรู้ ป.เอก (Q.E.)10/10/2019
Thesis Title
กำหนดหัวข้อและโครงร่าง (Proposal)10/10/2019
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1 (Thesis Advisor 1)
สอบหัวข้อและโครงร่าง 3 บท (Thesis Outline)10/10/2019
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2 (Thesis Advisor 2)
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3 (Thesis Advisor 3)
สัมมนากลุ่ม ป.เอก (Focus Group)10/10/2019
ดุษฎีพิจารณ์ ป.เอก (Dissertation)10/10/2019
วันอนุมัติจบ (End approval)10/10/2019
สอบป้องกัน (Defense)10/10/2019
บทคัดย่อ
ไฟล์แนบ
Close