ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาป.โท แผน ก 2

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผนการเรียนป.โท แผน ก 2
ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ/ฉายา/สกุลนพดล ปคุโณ เพ็ญประชุม
สอบประมวลความรู้ ป.เอก (Q.E.)12 ตุลาคม 2562
Thesis TitleThe Development elearning
กำหนดหัวข้อและโครงร่าง (Proposal)การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1 (Thesis Advisor 1)ดร.เกษม แสงนนท์
สอบหัวข้อและโครงร่าง 3 บท (Thesis Outline)12 ตุลาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2 (Thesis Advisor 2)ดร.เกษม แสงนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3 (Thesis Advisor 3)ดร.เกษม แสงนนท์
สัมมนากลุ่ม ป.เอก (Focus Group)12 ตุลาคม 2562
ดุษฎีพิจารณ์ ป.เอก (Dissertation)12 ตุลาคม 2562
วันอนุมัติจบ (End approval)
สอบป้องกัน (Defense)12 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ

ดร.เกษม แสงนนท์ดร.เกษม แสงนนท์ดร.เกษม แสงนนท์ดร.เกษม แสงนนท์ดร.เกษม แสงนนท์ดร.เกษม แสงนนท์ดร.เกษม แสงนนท์

ไฟล์แนบ132-ขออนุมัติลงนามในรายงานการประชุมผู้บริห4.pdf
Close