ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาป.โท แผน ก 2

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผนการเรียนป.โท แผน ก 2
ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ/ฉายา/สกุลวิศรุต จิมานัง
สอบประมวลความรู้ ป.เอก (Q.E.)12 ตุลาคม 2562
Thesis TitleThe Development elearning
กำหนดหัวข้อและโครงร่าง (Proposal)ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่เรียนหนังสือ
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1 (Thesis Advisor 1)ดร.เกษม แสงนนท์
สอบหัวข้อและโครงร่าง 3 บท (Thesis Outline)12 ตุลาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2 (Thesis Advisor 2)ดร.เกษม แสงนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3 (Thesis Advisor 3)ดร.เกษม แสงนนท์
สัมมนากลุ่ม ป.เอก (Focus Group)12 ตุลาคม 2562
ดุษฎีพิจารณ์ ป.เอก (Dissertation)12 ตุลาคม 2562
วันอนุมัติจบ (End approval)
สอบป้องกัน (Defense)12 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ

หกดหกดหกดหกดหกด

ไฟล์แนบ01-ปกวิทยานิพนธ์.pdf
Close