ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาป.เอก แบบ 1.1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผนการเรียนป.เอก แบบ 1.1
ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ/ฉายา/สกุลอภิชาติ รอดนิยม
สอบประมวลความรู้ ป.เอก (Q.E.)12 ตุลาคม 2562
Thesis TitleThe Development elearning elearning
กำหนดหัวข้อและโครงร่าง (Proposal)ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่เรียนหนังสือในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1 (Thesis Advisor 1)ดร.เกษม แสงนนท์
สอบหัวข้อและโครงร่าง 3 บท (Thesis Outline)12 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2 (Thesis Advisor 2)รศ.สิน งามประโคน
อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3 (Thesis Advisor 3)
สัมมนากลุ่ม ป.เอก (Focus Group)12 ตุลาคม 2561
ดุษฎีพิจารณ์ ป.เอก (Dissertation)12 ตุลาคม 2561
วันอนุมัติจบ (End approval)16 ธันวาคม 2562
สอบป้องกัน (Defense)12 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ

บทย่อคัด (Abstract) คือการสรุปอย่างได้ใจความที่สุด บทคัดย่อจะเน้นจุดสำคัญหรือผลลัพธ์ในรายงานให้เด่นชัด เพื่อที่จะบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าในรายงานนั้นจะมีเรื่องสำคัญอะไร และเป็นบทที่อยู่หน้าเนื้อเรื่องโดยทั่วไปจะเขียนต่อจากชื่อเรื่อง หรืองานวิจัยนั้น สำหรับรายงานการวิจัยต้องเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษทำให้ผู้สนใจที่เป็นชาวต่างชาติสามารถสืบค้นข้อมูลหรือสรุปของรายงานหรือวิจัย หากบทคัดย่อมีส่วนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ตนสนใจก็สามารถนำไปแปลเพื่อศึกษาข้อมูลจากบทความหรือวิจัยนั้น อันทำให้รายงานหรือบทความวิจัยมีประโยชน์แพร่หลายมากขึ้น

ไฟล์แนบ16.-การวิจัยเชิงปฏิบัติการ-เจนจิรา-232-245-1.pdf
Close